Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

środa, 01 luty 2017 12:55

OBOWIĄZEK NOTYFIKACJI SUBSTANCJI – KIEDY, KTO I JAK?

Napisane przez Paweł Jędrzejczyk
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Większość przedsiębiorców zdążyła już, z lepszym bądź gorszym skutkiem, wprowadzić w życie postanowienia rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych. Nowe piktogramy oraz zwroty H i P widnieją już na etykietach lwiej części asortymentu wielu przedsiębiorstw.

Przepisy rozporządzenia nakładają jednak na przedsiębiorców także inne obowiązki, które często są zupełnie pomijane przez branżę. Jednym z ważniejszych jest konieczność notyfikacji substancji wynikająca z art. 40 CLP.

Kiedy?

Zakres stosowania tego artykułu dotyczy substancji, które podlegają wymogowi rejestracji zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH), a także substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako stwarzające zagrożenie wprowadzanych do obrotu w ich postaci własnej lub jako składniki mieszaniny. W przypadku substancji zawartych w mieszaninach obowiązek notyfikacji dotyczy jedynie komponentów, które występują w stężeniach powyżej stężeń granicznych i powodują zaklasyfikowanie całej mieszaniny jako stwarzającej zagrożenie (art. 39 rozporządzenia). Zgłoszenie powinno zostać dokonane nie później niż miesiąc po wprowadzeniu substancji do obrotu.

Kto?

Opisany powyżej obowiązek nakładany jest na producentów oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu substancję objętą zakresem stosowania art. 39. Wyjątek stanowią substancje, dla których producent lub importer przedłożył informacje wymagane na podstawie art. 40 w ramach dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH.

Jak?

Zgłoszenia substancji dokonuje się poprzez portal REACH-IT w formacie określonym na mocy art. 111 rozporządzenia REACH. Zgłoszenie takie powinno zawierać dane identyfikujące zgłaszającego, tożsamość substancji, klasyfikację substancji oraz jej uzasadnienie, specyficzne stężenia graniczne i współczynniki M (tam, gdzie ma to zastosowanie) oraz stosowne elementy etykiety.

W wyniku dokonania notyfikacji uzyskujemy tzw. „submission report” – dokument, który należy zachować do okazania na wypadek kontroli. Każda notyfikacja uzyskuje swój numer rozpoczynający się od cyfr 02. Numer ten często mylony jest z numerem rejestracji i błędnie zamieszczany w dokumentacji dotyczącej substancji, np. w karcie charakterystyki. Należy pamiętać, że te dwa numery nie są równoważne, a dokonanie notyfikacji dla substancji nie zwalnia z obowiązku jej rejestracji.

Czytany 1458 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 luty 2017 12:57