Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

piątek, 10 luty 2017 09:48

Ograniczenia i zakazy – zmiany w załączniku XVII REACH

Napisane przez Tomasz Gendek
Oceń ten artykuł
(1 głos)

W czerwcu b.r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazały się dwa nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej odnoszące się do ograniczeń i zakazów we wprowadzaniu do obrotu, zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Zmiany dotyczą ustanowienia nowego ograniczenia we wprowadzaniu niektórych produktów zawierających nieorganiczne sole amonowe (Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1017[1]) oraz rozszerzenia i doprecyzowania ograniczenia we wprowadzaniu i stosowaniu niektórych wyrobów zawierających azbest chryzotylowy (Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1005[2]).

Nieorganiczne sole amonowe

Jest to nowe ograniczenie wprowadzone po konsultacjach Komitetu ds. Oceny Ryzyka Agencji („RAC”) oraz Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych („SEAC”). Opinia i zalecenie RAC/SEAC były poprzedzone wcześniejszą decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej[3] oraz ograniczeniami wprowadzonymi przez Francję, w odniesieniu do swojego rynku, zgodnie z art. 129 ust. 1 rozp. REACH.

Sole amonowe stosowane są w charakterze związków opóźniających zapłon w materiałach izolacyjnych z waty celulozowej i mogą, w pewnych warunkach, emitować niewielkie ilości amoniaku. W związku z tym wprowadzono ograniczenie, którego celem jest sprowadzenie tego zagrożenia do akceptowalnego poziomu, zarówno w produktach przeznaczonych do użytku zawodowego, jak i dla odbiorcy końcowego (konsumenta).

Do załącznika XVII dodano pozycję 65; nieorganiczne sole amonowe nie mogą być wprowadzane do obrotu, jak również używane w izolacyjnych mieszankach celulozowych, ani jako składniki produktów izolacyjnych z waty celulozowej. Warunkiem dopuszczenia do obrotu takich produktów jest zagwarantowanie, że emisja amoniaku z tych mieszanek i produktów izolacyjnych jest objętościowo niższa niż 3 ppm (2,12 mg/m3) w odpowiednich warunkach badania określonych w rozporządzeniu.

Niniejsze ograniczenie obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.

Ponadto dostawca mieszanek izolacyjnych z dodatkiem nieorganicznych soli amonowych ma obowiązek powiadomienia odbiorców lub konsumentów o maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obciążenia izolacyjnej mieszanki celulozowej, który wyraża się w grubości i gęstości. W konsekwencji, każdy dalszy użytkownik ma obowiązek dopilnować, aby przekazane mu przez dostawcę zalecenia odnośnie dopuszczalnych wskaźników obciążenia izolacyjnej mieszanki celulozowej nie zostały przekroczone.

Rozporządzenie określa ponadto możliwość i warunki zastosowania określonych odstępstw oraz utrzymania ewentualnie obowiązujących w niektórych krajach członkowskich ograniczeń w tym zakresie, a także warunki spełnienia przez producentów wymogów ograniczenia emisji określonych w tym rozporządzeniu poprzez wykonanie odpowiednich badań.

Azbest chryzotylowy

Dotychczas obowiązujące ograniczenia w odniesieniu do azbestu całkowicie zakazują produkcji, wprowadzania do obrotu oraz stosowania włókien azbestu oraz wyrobów i mieszanin je zawierających w wyniku świadomego dodania. Chodzi tu o azbest krokidolitowy (CAS 12001-28-4), azbest amozytowy (CAS 12172-73-5), azbest antofyllitowy (CAS 77536-67-5), azbest aktynolitowy (CAS 77536-66-4), azbest tremolitowy (CAS 77536-68-6) oraz azbest chryzotylowy (CAS 12001-29-5 / CAS 132207-32-0).

Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1005 wprowadza odstępstwo do już istniejących przepisów w odniesieniu do zastosowania azbestu chryzotylowego jako diafragmy w instalacjach elektrolitycznych. Stanowi ono, iż jeżeli stosowanie diafragm zawierających azbest chryzotylowy do instalacji elektrolitycznych w dniu 13 lipca 2016 r. zostało objęte wyłączeniem przez państwo członkowskie zgodnie z wersją tego ustępu obowiązującą do tego dnia, to nie stosuje się go do dnia 1 lipca 2025 r. w przypadku diafragm w instalacjach lub azbestu chryzotylowego używanego wyłącznie do konserwacji takich diafragm, pod warunkiem że takie stosowanie odbywa się zgodnie z warunkami pozwolenia określonymi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE[4].

Należy nadmienić, iż obecnie w UE istnieją tylko dwie czynne instalacje elektrolityczne wykorzystujące azbest chryzotylowy i które zostały zgłoszone przez państwa członkowskie w celu udzielenia wyłączeń dla instalacji zwierających azbest zgodnie załącznikiem XVII rozp. REACH.

Rozporządzenie określa także obowiązki sprawozdawcze dla dalszych użytkowników składane do państw członkowskich, na terenie których istnieją takie instalacje oraz możliwość dodatkowych wymagań w odniesieniu do monitorowania azbestu chryzotylowego w powietrzu w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przez dalszych użytkowników, jeśli dane państwo członkowskie tak postanowi.


[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1017 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do nieorganicznych soli amonowych.

[2] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1005 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do włókien azbestu (chryzotylowego).

[3] Decyzja wykonawcza Komisji 2013/505/UE z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zezwolenia na zastosowanie środka tymczasowego przez Republikę Francuską, zgodnie z art. 129 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), w celu ograniczenia stosowania soli amonowych w materiałach izolacyjnych z waty celulozowej (Dz.U. L 275 z 16.10.2013, s. 52).

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

Czytany 1102 razy