Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

piątek, 10 luty 2017 09:55

Okresy przejściowe dla ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2016 poz. 1331)

Napisane przez Marta Wieczorek
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dnia 24 sierpnia 2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 i 1916 oraz z 2016 r. poz. 960), zakładającą głębokie zmiany obowiązującej regulacji, także w zakresie wytwarzania i sprzedaży papierosów elektronicznych. Ustawa w nowym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 roku. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy w nowej ustawie okresów przejściowych – przeciwnie, warto na nie zwrócić uwagę i z nich skorzystać.

Terminy

Do dnia 31 grudnia 2016 roku w punktach sprzedaży wyrobów tytoniowych mogą być sprzedawane wyroby tytoniowe opatrzone informacją wymaganą na podstawie przepisów dotychczasowych, niespełniających wymogów wskazanych w ustawie nowelizującej.

Do dnia 20 maja 2017 roku, można będzie sprzedać papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz wyroby ziołowe do palenia wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które nie spełniają wymagań znowelizowanej ustawy.

Niezależnie od możliwości dalszej sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, należy pamiętać o obowiązku dokonania zgłoszenia określonego w art. 11b znowelizowanej ustawy w terminie 6 miesięcy. Przy czym, sposób określenia terminu początkowego w/w obowiązku jest nieprecyzyjny. Wykładnia językowa przepisu wskazuje, iż termin początkowy powinien być liczony dla każdego produktu niezależnie, od daty jego wprowadzenia do obrotu. Taki wniosek płynie również z analizy przepisu art. 2 ust 2 ustawy nowelizującej, dotyczącym nowatorskich wyrobów tytoniowych, w którym ustawodawca wyraźnie wskazuje, że bieg terminu rozpoczyna się z dniem wejścia w życie nowej ustawy. Ze względów celowościowych jednak właściwsza byłaby interpretacja, iż jest to termin 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. 8 września 2016 roku.

Definicje

Należy zwrócić uwagę na definicję istotnych dla skorzystania z powyższych terminów pojęć, to znaczy wprowadzenia i dopuszczenia do obrotu. Zgodnie z ustawowym słowniczkiem wprowadzenie do obrotu oznacza udostępnianie wyrobów, niezależnie od miejsca ich produkcji, konsumentom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za opłatą lub nieodpłatnie, w tym w drodze sprzedaży na odległość; w przypadku transgranicznej sprzedaży na odległość za miejsce wprowadzenia do obrotu wyrobu uznaje się państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym znajduje się konsument.

Definicji dopuszczenia do obrotu w ustawie nowelizującej nie znajdziemy. Niemniej, ustawa odsyła do regulacji zawartej w ustawie 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (t. jedn. Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271), w zakresie dotyczącym między innymi papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, ale tylko tych, na które należy uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego lub które podlegają wymaganiom określonym w przepisach o wyrobach medycznych.

Warto pamiętać, że zgodnie z treścią art. 10 ustawy nowelizującej, po dacie wejścia w życie zmian w przepisach obowiązujących, akty wykonawcze wydane na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zachowują moc obowiązującą do czasu wydania nowych rozporządzeń w tym zakresie, przynajmniej na okres 12 miesięcy. Zatem, do czasu opublikowania odpowiednich aktów w Dzienniku Ustaw, stosujemy regulację dotychczasową. 

Czytany 886 razy