Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

sobota, 27 maj 2017 08:51

Zasady postępowania z odpadami wytwarzanymi w przedsiębiorstwie

Napisane przez Krzysztof Hornicki


Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Najbardziej pożądanym elementem prawidłowo prowadzonej i zrównoważonej gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich wytwarzania.

Aktualnie obowiązująca Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity w DzU 2016 poz. 1987) wprowadza w artykule 17 następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami:

  • zapobieganie powstawaniu odpadów;
  • przygotowywanie do ponownego użycia;
  • recykling;
  • inne procesy odzysku;
  • unieszkodliwianie.

Najbardziej pożądanym elementem prawidłowo prowadzonej i zrównoważonej gospodarki odpadami jest zatem zapobieganie powstawaniu odpadów lub ilościowe ograniczanie ich wytwarzania. Powyższe działania obejmują przede wszystkim odpowiednie projektowanie wyrobów, tak by maksymalnie wydłużyć ich cykl życia u konsumenta oraz przeciwdziałać ich szybkiemu przekształceniu do postaci odpadu. Z drugiej strony, zapobieganie powstawaniu odpadów to również nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych, co pozwala na wyeliminowanie lub ograniczenie występowania sytuacji zagrażających środowisku naturalnemu oraz przyczynia się do minimalizacji ilości powstających wyrobów wybrakowanych lub niespełniających wymagań, stanowiących odpady w myśl przepisów prawa. Do praktycznych działań, mających na celu ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, można w takim razie zaliczyć: kontrolę stanu technicznego użytkowanych maszyn i urządzeń, nadzór nad zgodnością produkowanych wyrobów z recepturami, zamówieniami oraz dokumentacją projektową, jak również racjonalną gospodarkę materiałową, dotyczącą stosowanych surowców, półproduktów, mediów i innych niezbędnych elementów składowych procesów produkcyjnych. Powyższe zabiegi przeciwdziałają powstawaniu awarii i usterek, wytwarzaniu wyrobów niezdatnych do wprowadzenia do obrotu handlowego oraz przeterminowaniu surowców i produktów, stanowiących na przykład zbędną nadwyżkę magazynową. Nie potrzeba zatem specjalistycznej wiedzy w zakresie ochrony środowiska, żeby zrozumieć, że zapobieganie powstawaniu odpadów to również zapobieganie zbędnym wydatkom w przedsiębiorstwie.

Drugą w kolejności zasadą postępowania z odpadami jest ich przygotowywanie do ponownego użycia. Pod tym pojęciem rozumie się wszelkie działania, polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub ich części, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania. Przygotowywaniem do ponownego użycia jest między innymi: naprawa uszkodzonych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, regeneracja zniszczonych palet drewnianych czy też mycie i uzdatnianie zużytych opakowań wielokrotnego użytku, takich jak na przykład paletopojemniki IBC, beczki czy kanistry. Najważniejsze zalety tej metody gospodarowania odpadami to ograniczenie zużycia surowców, materiałów i mediów, które byłyby niezbędne do wytworzenia nowego wyrobu oraz danie „drugiego życia” niektórym rodzajom odpadów.

Alternatywą jest recykling

A co zrobić, jeśli wytworzone odpady nie nadają się do ponownego bezpośredniego użycia? W takim przypadku najbardziej preferowaną metodą postępowania jest recykling, umożliwiający przetworzenie odpadów do postaci produktów, materiałów lub substancji zdatnych do wykorzystania w dalszym, konkretnym celu. Przykłady recyklingu można wymieniać bez końca – począwszy od tych najbardziej oczywistych, jak wytwarzanie papieru z makulatury czy przetop złomu w hutach, aż po mniej popularne, ale również wartościowe – produkcję  artykułów budowlanych z domieszką stłuczki szklanej lub wyrobów gumowych ze zużytych opon. Niezależnie od tego, jaką metodą jest prowadzony recykling, umożliwia on przekształcenie odpadów do postaci produktów możliwych do ponownego bezpośredniego zastosowania w gospodarce.

Niestety, nie wszystkie odpady mogą zostać poddane recyklingowi oraz nie w każdej sytuacji jest on metodą najbardziej optymalną ekonomicznie. Co w takim przypadku?

(…)

 

Czytany 2505 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 czerwiec 2017 09:03