Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

wtorek, 21 sierpień 2018 08:26

Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu substancji na mocy załącznika XVII

Napisał


Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nadzór nad obrotem substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz bezpieczeństwem ich stosowania, jaki jest przedmiotem rozporządzenia REACH, może odbywać się na wielu poziomach. Począwszy od poziomu legislacyjnego, kontroli nad ich przepływem na obszarze Unii Europejskiej, poprzez obowiązek rejestracji substancji, który został wprowadzony przez rozporządzenie REACH, aż do całkowitego zakazu lub ograniczeń w stosowaniu zarówno pojedynczych substancji, jak i produktów zawierających określone związki chemiczne. Ciekawe jest podejście legislatorów, ustanawiające szereg ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu na terenie UE niektórych substancji chemicznych w postaci własnej lub w niektórych produktach czy grupach produktów.

Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu są przedmiotem tytułu VIII (Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów) oraz załącznika XVII rozporządzenia REACH . Określono tam szereg warunków, zgodnie z którymi produkcja, wprowadzanie do obrotu czy też stosowanie wskazanych substancji stwarzających zagrożenie może zostać zabronione bądź podlegać określonym uwarunkowaniom. Warunek podstawowy wprowadzenia każdego z ograniczeń stanowi uznanie przez Komisję Europejską, w toku odpowiedniej procedury, że ryzyko stwarzane przez daną substancję w konkretnych zastosowaniach jest niedopuszczalne dla zdrowia człowieka i środowiska.

Ograniczenia stanowią narzędzie ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska przed zagrożeniami, które nie mogą być dłużej akceptowane, a które można zredukować lub wyeliminować poprzez administracyjne wprowadzenie konkretnego ograniczenia. Sposób oraz zakres stosowania konkretnych ograniczeń może być bardzo różny i obejmować:
- ograniczenie produkcji;
- ograniczenie wprowadzania do obrotu, w tym także importu;
- ograniczenie stosowania substancji (całkowite lub w określonych warunkach);
- nałożenie dodatkowych wymogów technicznych podczas stosowania;
- dodatkowy wymóg informacyjny na etykiecie produktów.


Ograniczenia mogą być zastosowane do niemal wszystkich rodzajów substancji, zarówno podlegających, jak i niepodlegających rejestracji (np. polimerów lub substancji wytwarzanych lub importowanych w ilości poniżej 1 tony/rok), do substancji w postaci własnej, ale również do substancji będących składnikami mieszanin lub wyrobów.


Odstępstwa

Procedurze ustanawiania ograniczeń nie podlegają substancje będące półproduktami wyodrębnianymi w miejscu wytwarzania, a także substancje wykorzystywane w badaniach naukowych i rozwojowych oraz substancje stwarzające zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, które są stosowane wyłącznie w kosmetykach.

Ponadto substancje z załącznika XVII nie podlegają ograniczeniom w przypadku stosowania ich w badaniach i na skalę laboratoryjną do celów naukowych i rozwojowych, jeśli w załączniku określono ewentualny brak zastosowania takiego ograniczenia do celów badawczo-rozwojowych.


Procedura wprowadzania ograniczeń

Rozporządzenie REACH określa procedurę zmiany istniejących lub wprowadzenia nowych ograniczeń w przypadku, gdy Komisja Europejska lub któreś z państw członkowskich UE uznają, że produkcja, wprowadzanie do obrotu, w tym także przywóz lub stosowanie jakiejś substancji, mieszaniny lub wyrobu (…)

Czytany 959 razy