Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

piątek, 19 październik 2018 08:37

Prawo międzynarodowe, unijne, krajowe - jak nie zginąć w gąszczu przepisów

Napisane przez Sławomir Skupień


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Spotykamy się w różnego rodzaju tekstach z informacjami o tych bądź innych rodzajach prawa; słyszymy pojęcia: „prawo międzynarodowe”, „prawo unijne” oraz „prawo krajowe”. Czasem też napotykamy w praktyce „problem”, polegający na tym, że określone działania lub sytuacje są uregulowane jednocześnie w przepisach prawa polskiego i w przepisach prawa unijnego. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić relacje pomiędzy tymi gałęziami prawa.

Zacznijmy od tego, że najważniejszym aktem prawnym w państwie jest Konstytucja, czyli akt prawny, który reguluje zasady obowiązujące w państwie. Wszystkie inne akty prawne muszą pozostawać z nią w zgodzie.

Co mówi Konstytucja RP
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Dodatkowo źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły, są tzw. akty prawa miejscowego, to jest np. uchwały sejmików wojewódzkich czy uchwały rad miasta lub gminy. Natomiast stosownie do art. 91 Konstytucji ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

(...)

Czytany 919 razy