Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

wtorek, 14 maj 2019 05:07

RAPEX niebezpieczne „bezpieczne” produkty

Napisane przez Marta Kuberska-Maciejewska


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Każdego dnia konsumenci na całym świecie zaopatrują się w miliony produktów codziennego użytku. Niestety, obecność towaru na półce sklepowej nie jest gwarancją jego bezpieczeństwa. Produkty mają różne pochodzenie, są wytwarzane przez producentów, którzy nie zawsze dokładają starań, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo stosujących je osób. Często wyroby nie są poddawane podstawowym badaniom, nie tylko pod kątem funkcjonalności, ale również ewentualnych zagrożeń, jakie mogą stwarzać dla użytkowników.

Niemal każda grupa produktów konsumenckich ma jasno określone przepisy prawne, które regulują kwestie wprowadzania ich do obrotu. Mimo istnienia wymogów prawnych i norm nadal na rynku są identyfikowane produkty, które nie spełniają podstawowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa. Niepokój budzi fakt, że wśród produktów, których bezpieczeństwo jest często kwestionowane, są wyroby przeznaczone dla dzieci: zabawki, odzież, kosmetyki. W trosce o bezpieczeństwo konsumentów utworzono system RAPEX (system szybkiej wymiany informacji o produktach niebezpiecznych), który umożliwia wykluczenie lub ograniczenie obecności produktów niebezpiecznych na rynku Wspólnoty.

System RAPEX służy szybkiej wymianie informacji między państwami członkowskimi a Komisją Europejską na temat produktów stwarzających poważne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, udostępnianych na terenie Unii Europejskiej. Utworzono go na mocy artykułu 12 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (wraz z późniejszymi zmianami).

Wszystkie państwa członkowskie UE (jak również Islandia, Liechtenstein i Norwegia) przynależą do RAPEX. W Polsce organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK wprowadza do rejestru informacje na temat produktów uznanych za niebezpieczne oraz środków naprawczych podjętych przez przedsiębiorców lub kompetentne władze. Natomiast Komisja Europejska informuje stronę polską o produktach stwarzających zagrożenie, zidentyfikowanych na terenie innych państw członkowskich UE. Podstawowym zadaniem polskich organów jest skontrolowanie, czy określony produkt znajduje się na polskim rynku i ewentualne przyjęcie odpowiednich środków zaradczych oraz przekazanie takiej informacji Komisji Europejskiej. Informacje na temat produktów stwarzających zagrożenie są rozpowszechniane między kompetentnymi władzami państw członkowskich poprzez sieć narodowych punktów kontaktowych. Informacje o zidentyfikowanych produktach niebezpiecznych są szczególne istotne dla konsumentów dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, Komisja Europejska publikuje na stronie internetowej poświęconej sprawom konsumenckim aktualizowane co tydzień raporty o produktach, które zgłoszono do systemu. W raportach, w odniesieniu do każdego produktu, dostępne są następujące informacje: opis produktu, zdjęcie produktu, informacje o zagrożeniach, kraj zgłaszający produkt oraz opis środków naprawczych podjętych w odniesieniu do produktu przez kraj, który takiego zgłoszenia dokonał w celu uniemożliwienia lub ograniczenia udostępniania danego produktu na rynku.

Kryteria zgłoszeń w systemie RAPEX
Aby produkt został zgłoszony w tym systemie, musi spełnić cztery podstawowe warunki: musi być produktem konsumenckim; musi istnieć możliwość zastosowania środków zapobiegawczych, mających na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu określonego produktu na bezpieczeństwo człowieka; produkt musi stwarzać poważne zagrożenia dla zdrowia i życia, a poważne zagrożenie wywołuje skutki transgraniczne.

Często pojęcie „produkt konsumencki” nie jest dobrze rozumiane, stąd powszechna chęć zgłoszenia produktów, które nie spełniają jednego z podstawowych kryteriów. Produkty konsumenckie to takie, które zostały zaprojektowane, wyprodukowane i są dostępne dla konsumentów. Produkty przeznaczone dla profesjonalistów, które w możliwych do przewidzenia warunkach będą używane przez konsumentów (tzw. produkty migrujące), których nabycie i użytkowanie nie wiąże się z koniecznością posiadania szczególnej wiedzy lub przeszkolenia w zakresie samodzielnej obsługi, które mogą być z łatwością zakupione w ogólnodostępnych sklepach, również zaliczają się do tej kategorii. Przykładami tego typu produktów mogą być np.: piła tarczowa, wiertarka elektryczna.

Niektóre grupy produktów konsumenckich są wyłączone z RAPEX ze względu na istnienie w tych grupach innych procedur zgłoszeniowych, regulowanych przez odrębne przepisy UE. Równoważne mechanizmy zgłoszeniowe dotyczą takich produktów, jak: żywność i pasze, produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Czytany 1097 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 maj 2019 05:10