Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

czwartek, 13 czerwiec 2019 06:11

Umowa ADR 2019 - zmiany w przepisach

Napisane przez Joanna Puchalska-Gad


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(1 głos)

KW 2 2019 umowa ADR

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje Umowa europejska ADR, dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w zmienionym wydaniu 2019–2021. W Polsce zacznie obowiązywać po ogłoszeniu jej tekstu w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić nie później niż do 26 kwietnia. Dokonane zmiany nie są rewolucyjne, ale warto o nich wiedzieć.

Przepisy ogólne
W funkcjonującym obecnie wyłączeniu całkowitym, wynikającym z charakteru operacji transportowych, usunięto podpunkt odnoszący się do przewozu maszyn lub urządzeń zawierających towary niebezpieczne w podzespołach lub w wyposażeniu. Obecnie powinny być one zaklasyfikowane do numeru UN 3363 Towary niebezpieczne w urządzeniach lub Towary niebezpieczne w przyrządach. Ich przewóz powinien być zorganizowany zgodnie z warunkami podanymi w przepisach szczególnych 301 oraz 672. Możliwe jest także zaklasyfikowanie do któregoś z numerów UN, od UN 3537 do UN 3548. Okres przejściowy na wprowadzenie tego przepisu to 31.12.2022 r.

W przypadku wyłączenia na jednostkę transportową (1.1.3.6), w tabeli ze wskazanymi kategoriami transportowymi, dla kategorii 4, dodano kilka numerów UN oraz określono, że suma poszczególnych towarów nie powinna przekraczać wartości obliczeniowej „1000”. Korzystający z tego wyłączenia powinni podawać w dokumencie przewozowym całkowitą ilość oraz obliczoną wartość towaru dla każdej kategorii transportowej. Natomiast w wyjaśnieniu pojęcia „maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową” w odniesieniu do przedmiotów zmieniono zapis z „masa brutto w kilogramach” na „całkowita masa w kilogramach przedmiotów bez ich opakowania”.

Dodane zostały 4 nowe definicje, skreślono kilka przepisów przejściowych, których ważność się zakończyła, a dodano kilka nowych (odnośnie do stosowania nalepek oraz zaświadczenia doradcy i kierowcy).

W obowiązkach przewoźnika doprecyzowano, że w przypadku załadunku kontenera na pojazd, w zakresie sprawdzenia stanu ładunku, może on polegać na informacjach zamieszczonych w certyfikacie pakowania kontenera.

Dodano zapis, że uczestnik przewozu, którego działalność obejmuje nadanie do przewozu towarów niebezpiecznych, powinien wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie, przy czym zgodnie z terminem wprowadzonego okresu przejściowego obowiązek ten może być przesunięty aż do 31.12.2022 r.


Klasyfikacja
W dziale 2.1 wprowadzono nową klasyfikację dla przedmiotów zawierających towary niebezpieczne, czyli dla maszyn, aparatur lub innych urządzeń wyposażonych w integralne elementy zawierające jeden lub więcej towarów niebezpiecznych, niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu i które nie mogą być usunięte podczas przewozu.

Przebudowano gruntownie rozdział dotyczący Klasy 8 Materiały żrące. Zgodnie z nową definicją, materiałami żrącymi są materiały, które poprzez działanie chemiczne powodują nieodwracalne uszkodzenie skóry lub, w wypadku wycieku, uszkodzenia, a nawet zniszczenia, innych towarów lub środków transportu.

Kryteria przypisania do odpowiedniej grupy pakowania, opierające się na obserwacji martwicy nieuszkodzonej skóry, pozostają bez zmian. Wprowadzono natomiast dodatkowo alternatywne metody klasyfikacji: zasadę pomostową oraz metodę obliczeniową.

Jeśli mieszanina nie została zbadana pod kątem działania żrącego na skórę, ale istnieją wystarczające dane dotyczące zarówno poszczególnych komponentów, jak i podobnych zbadanych mieszanin do sklasyfikowania i nadania grupy pakowania mieszaniny, będą one wystarczające do przeprowadzenia procesu klasyfikacji metodą pomostową.

Metoda obliczeniowa opiera się natomiast przede wszystkim na zawartości procentowej poszczególnych komponentów w mieszaninie oraz ich stężeniach granicznych, zgodnie ze rysunkiem 1.

tabela KW 2 2019 klasyfikowanie mat zracych


Nowa metoda klasyfikowania materiałów żrących może spowodować różnice, zwłaszcza w odniesieniu do grup pakowania, w porównaniu z poprzednim podejściem.

Dla baterii litowych, które nie mogą być ładowane zewnętrznie, w wymaganiach ogólnych dodano nowe warunki, jakie muszą spełniać oraz określono, że producenci i dystrybutorzy baterii powinni udostępniać wyniki przeprowadzanych testów zgodnie z „Podręcznikiem badań i kryteriów”. Dodano również przepis o konieczności oznakowania opakowania zbiorczego zawierającego baterie litowe przewożone zgodnie z warunkami przepisu szczególnego 188.


Wykaz towarów niebezpiecznych
W wypadku towarów, które mają w Wykazie podane dwie lub więcej nazw przewozowych do wyboru (około 200 pozycji UN), w dokumencie przewozowym i na oznakowaniu należy wybrać jedną, najbardziej właściwą nazwę.

Jeżeli towar niebezpieczny będzie przewożony w warunkach temperatury kontrolowanej, to zwrot „TEMPERATURA KONTROLOWANA” powinien stanowić część nazwy przewozowej wpisanej do dokumentu przewozowego, o ile nie występował w Wykazie.

W tabeli A w Wykazie towarów niebezpiecznych dodanych zostało 15 nowych pozycji z numeracją od UN 3535 do UN 3548. Większość pozycji obejmuje przedmioty zawierające towary niebezpieczne.

Wprowadzono również zmiany w treści niektórych przepisów szczególnych oraz dodano 10 nowych przepisów szczególnych.


Przepisy dotyczące stosowania opakowań i cystern
Wprowadzono kosmetyczne zmiany w kilku Instrukcjach pakowania, a także dodano 6 nowych instrukcji, opisujących m.in. sposób pakowania przedmiotów zawierających towary niebezpieczne oraz uszkodzonych baterii.

W przepisach szczególnych dotyczących stosowania cystern dodano dwa nowe przepisy: TU42 i TU43.


Procedury nadawcze
W wymaganiach dotyczących oznakowania sztuki przesyłki i umieszczania nalepek ostrzegawczych wprowadzono zapis, że piktogramy GHS, które nie są wymagane przez ADR, mogą pojawić się tylko jako część kompletnej etykiety GHS i nie powinny być umieszczane niezależnie.

Jeśli wśród nowo dodanych pozycji UN znajdą się przedmioty zawierające ciekłe materiały niebezpieczne i mają pozostać w zamierzonym położeniu, to należy je oznakować widocznymi strzałkami kierunkowymi, umieszczonymi co najmniej na dwóch bokach lub bezpośrednio na nieopakowanym przedmiocie.

W opisie wyglądu nalepek ostrzegawczych z numerami klas usunięto zapis o minimalnej 2-mm szerokości linii obrzeża wewnątrz nalepki tworzącej kontur rombu, a linia wewnętrzna równoległa do krawędzi nalepki może przebiegać w odległości około 5 mm (dotychczas równo 5 mm). Wymiary nalepek można zmniejszać proporcjonalnie. Wzory i opisy nalepek zostały przedstawione w formie tabeli.

Nalepki ostrzegawcze zamieszczane na kontenerach, MEGC, MEMU, kontenerach-cysternach i pojazdach powinny być odporne na warunki atmosferyczne i zapewniać trwałe oznakowanie podczas całej podróży.

Przepisy dotyczące dokumentu przewozowego pozostają bez zmian, z wyjątkiem sytuacji korzystania z wyłączenia na jednostkę transportową, kiedy konieczne będzie podawanie wartości obliczonej towaru dla każdej kategorii transportowej. Dotychczasowy wzór Instrukcji pisemnych zgodnych z ADR nie ulegnie zmianie.


Wymagania konstrukcyjne cystern
W dziale 6.8 wprowadzono kilka zmian odnoszących się m.in. do połączeń spawów, przerywaczy płomienia czy zaworów bezpieczeństwa.


Przepisy dotyczące warunków przewozu
W nowym rozdziale 7.1.7 podano warunki organizacji przewozu dla materiałów wymagających temperatury kontrolowanej, które obecnie stanowią połączenie przepisów szczególnych V8(1) oraz S4, usuniętych z nowego wydania ADR. Zasady te mają zastosowanie dla materiałów samoreaktywnych klasy 4.1, nadtlenków organicznych klasy 5.2 i substancji stabilizowanych przez kontrolowanie temperatury.


Wymagania dodatkowe dotyczące cystern stałych
Przepis o mocowaniu z rozdziału 9.7.3 rozszerzono również na wszelkie ramy nośne stosowane do mocowania urządzenia konstrukcyjnego. Opisano również jakie przyłożone siły statyczne, przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu, takie mocowanie powinno być zdolne pochłonąć.

 

Czytany 3489 razy Ostatnio zmieniany środa, 10 lipiec 2019 05:49