Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

poniedziałek, 19 październik 2020 14:31

Niebezpieczny materiał biologiczny – to też ADR

Napisane przez Joanna Puchalska-Gad


Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Każdego dnia na terytorium kraju i poza jego granicami transportowane są z różnych powodów różnego rodzaju materiały zakaźne. Na nadawcach takich przesyłek ciąży obowiązek zapewnienia, że opakowania i warunki przewozu są zgodne z wymogami i zapewnią zachowanie integralności oraz terminowe przybycie przesyłki do miejsca docelowego.

Pracownicy branży transportowej mogą mieć obawy, dotyczące możliwości zarażenia się w wyniku kontaktu z zakaźnymi mikroorganizmami, które wydostaną się z nieszczelnego, uszkodzonego lub niewłaściwie spakowanego materiału. Dlatego też opakowanie transportowe do substancji zakaźnych powinno być tak zaprojektowane, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń mogących powstać w czasie przewozu. Żeby zapewnić bezpieczny i szybki transport materiałów zakaźnych, niezbędna jest efektywna współpraca pomiędzy poszczególnymi uczestnikami przewozu – nadawcą, przewoźnikiem i odbiorcą.

Wstęp
Obecnie na świecie przewożone są dziesiątki tysięcy próbek z materiałami zakaźnymi. Pochodzące od ludzi i zwierząt próbki są pobierane i wysyłane z różnych powodów, w tym badań chorób, badań klinicznych, badań kontrolnych, testów antydopingowych, rutynowych analiz itp. Z usług transportu materiałów zakaźnych korzystają przede wszystkim: przemysł farmaceutyczny, zakłady opieki zdrowotnej, laboratoria badawcze i diagnostyczne, lekarze i pacjenci indywidualni.

W interesie nas wszystkich jest zapewnienie bezpiecznego, terminowego i legalnego przewozu próbek z materiałami zakaźnymi z miejsca ich pobrania do miejsca, gdzie zostaną poddane analizie. Niezależnie od przypuszczalnego statusu zakażenia pacjenta, próbki pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego powinny być pakowane i transportowane w taki sposób, aby chronić osoby biorące udział w transporcie przed ryzykiem zakażenia. Ryzyka tego nie da się całkowicie wyeliminować, ale można je ograniczyć do minimum. Ponadto uszkodzenie opakowania w czasie czynności przewozowych będzie oznaczać również opóźnienie w dotarciu próbki na miejsce.

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych wymagają od personelu uczestniczącego w czynnościach przewozowych odpowiedniego przeszkolenia, stosownie do procedur i odpowiedzialności. Szkolenie zapewni uczestnikom przewozu niezbędny stopień znajomości mających zastosowanie wymagań, identyfikacji, klasyfikacji, pakowania, oznakowania i wymaganej dokumentacji do transportu substancji zakaźnych. Wymóg przeszkolenia personelu obowiązuje dla każdego rodzaju transportu.


Garść definicji
Materiały zakaźne – w ujęciu przepisów transportowych, materiały zakaźne są to takie materiały, o których wiadomo lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają drobnoustroje lub patogeny chorobotwórcze. Są one definiowane jako mikroorganizmy (w tym bakterie, wirusy, riketsje, mykoplazmy, pasożyty i grzyby) oraz inne czynniki, takie jak priony, które mogą powodować choroby u ludzi lub u zwierząt.

Produkty biologiczne – to produkty pochodzące z organizmów żywych, wytwarzane i rozprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich władz krajowych, dla których mogą być wymagane specjalne licencje. Produkty te wykorzystywane są do zapobiegania, leczenia oraz diagnozowania chorób u ludzi i zwierząt lub do rozwoju związanych z tym badań i doświadczeń. Zaliczane są do nich, ale nie tylko, produkty końcowe i półprodukty takie jak szczepionki.

Hodowle – są wynikiem procesu, w którym patogeny są celowo namnażane. Definicja ta nie obejmuje próbek pochodzących od chorych ludzi lub zwierząt.

Próbki od chorych – to materiały pobierane bezpośrednio od ludzi lub zwierząt, obejmujące, ale nieograniczone wyłącznie do wydalin, wydzielin, krwi i jej składników, tkanek, płynów tkankowych oraz części ciała, przewożone do celów takich jak: badania naukowe, diagnostyka, działalność dochodzeniowa, leczenie i profilaktyka chorób.

Odpady medyczne lub kliniczne – obejmują odpady powstałe podczas badania lub leczenia zwierząt lub ludzi, lub z badań biologicznych lub doświadczeń naukowych.

Mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie (GMMO) i organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) – są mikroorganizmami i organizmami, w których materiał genetyczny został zmodyfikowany celowo w sposób nienaturalny, lecz drogą inżynierii genetycznej. Są one zaliczane do klasy 9 i numeru UN 3245, jeżeli nie spełniają definicji materiału zakaźnego, ale są zdolne do przemiany zwierząt, roślin lub materiałów mikrobiologicznych w sposób niebędący wynikiem normalnej naturalnej reprodukcji. GMMO oraz GMO, które są zakaźne, są materiałami klasy/podklasy 6.2.


Zaliczenie do klasy i kategorii
Materiały zakaźne zostały zaliczone do klasy 6.2, a w zależności od składu i stwarzanego zagrożenia, powinny być zaliczone do odpowiednich numerów UN (Tabela 1).

tabela materialy zakazne KW 3 2020

 

Dodatkowo materiały zakaźne zostały podzielone na dwie kategorie:
Kategoria A: Obejmuje materiały zakaźne, które przewożone są w takiej postaci, że kontakt z nimi może spowodować trwałe upośledzenie, zagrożenie życia lub chorobę śmiertelną, pojawiającą się u dotychczas zdrowych ludzi lub zwierząt. Kontakt następuje wówczas, gdy po uwolnieniu się materiału zakaźnego na zewnątrz opakowania zabezpieczającego dochodzi do kontaktu fizycznego z człowiekiem lub zwierzęciem (...)

Czytany 643 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 19 październik 2020 14:41