Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

wtorek, 15 grudzień 2020 14:11

MSDS – festiwal zmian

Napisane przez Natalia Kaczorowska


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

msds festiwal zmian

1 czerwca 2018 r. minął okres przejściowy, w którym mogły być stosowane karty charakterystyki sporządzone i dostarczone odbiorcy przed 1 czerwca 2015 r. Od tego dnia wiążący szablon karty charakterystyki był jednolity, a obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie było rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830. Jednakże europejska legislacja nie znosi stagnacji, czego dowodem jest rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z 18 czerwca 2020 r. Tego dnia Komisja Europejska opublikowała nowe rozporządzenie, wprowadzające istotne zmiany do formatu karty charakterystyki i informacji w niej zawartych.

Nowe rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 zmienia załącznik II do rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH), który określa wymagania dotyczące sporządzania kart charakterystyki. Wprowadza wiele zmian w formacie karty charakterystyki, uwzględnia nowe podsekcje i modyfikuje brzmienie tytułów niektórych z nich. Zmiany w załączniku II dotyczą dostosowania kart do nowych przepisów, m.in. do szóstego i siódmego przeglądu Globalnego Zharmonizowanego Systemu (GHS). W związku z tymi modyfikacjami pojawia się obowiązek aktualizacji wszystkich kart charakterystyki. Obowiązek wprowadzenia stosownych zmian przypada na 1 stycznia 2021 r. i nie ma zapisu o możliwości wcześniejszego stosowania nowych wytycznych. Okres przejściowy kończy się 31 grudnia 2022 r. W nowych kartach charakterystyki pojawią się dodatkowe dane:

• konieczne stanie się podawanie w kartach charakterystyki dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji m.in.: o specyficznych stężeniach granicznych, współczynniku mnożenia M oraz szacunku toksyczności ostrej ATE. Są one zawarte w „Wykazie zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie” załącznika VI rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP). Dane te są obecnie już uwzględniane w kartach charakterystyki i wykorzystywane w klasyfikacji mieszanin, jednak obowiązek zamieszczenia ich w sekcji 3 dotychczas nie był regulowany prawnie.

• Istotną nowością są informacje o nanopostaci substancji, które zostały uwzględnione w nowym formacie kart charakterystyki. Zmiany te wynikają z coraz większej popularności nanomateriałów. Od kilku lat znane są informacje o tym, iż substancje w postaci „nano” mogą stwarzać inne, często zdecydowanie większe zagrożenie niż w standardowej postaci. Analizowany jest ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. W efekcie powstało rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1881, które uściśla wymogi i obowiązki dotyczące nanomateriałów. Wytyczne te wprowadzają zmiany w załącznikach I, III, VI–XII rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH). Zdefiniowane zostało, czym dokładnie jest nanopostać substancji – jest to materiał, naturalny lub wytworzony, który zawiera co najmniej 50% cząstek z przynajmniej jednym lub więcej wymiarem 1–100 nm. Cząstki te mogą występować w stanie swobodnym, w postaci aglomeratu lub agregatu. W karcie charakterystyki będzie należało wyraźnie podać, czy i jakie nanopostacie zawiera produkt, w jakiej są formie, charakterystykę cząsteczek, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa. Jeżeli substancja była rejestrowana (zgodnie z REACH) w postaci nano, to informacje z dokumentacji rejestracyjnej będą musiały znaleźć się w karcie charakterystyki.

• W najnowszych zmianach do załącznika II rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH) zostały uwzględnione również przepisy dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. W rozporządzeniu WE 1272/2008 (CLP) nie występuje taka kategoria zagrożenia, ale pojawiły się wytyczne i przepisy, które mówią o tym, że substancje powinny być oceniane również pod tym kątem (np. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/210 i rozporządzenie Komisji (UE) 2018/605). Zgodnie z definicją: substancje czynne, sejfnery1 i synergetyki2 uznaje się za oddziałujące na układ hormonalny, jeżeli mają niekorzystny wpływ na organizm lub jego potomstwo (powodują zmiany w morfologii, fizjologii, wzroście, rozwoju, rozrodczości czy długości życia), co może prowadzić do upośledzenia zdolności funkcjonalnych, zdolności do kompensacji dodatkowego stresu lub do wzrostu podatności na działanie innych czynników. Substancje te nie muszą być klasyfikowane zgodnie z CLP, ale mimo wszystko informacja o nich będzie musiała znaleźć się w kartach charakterystyki. Obligatoryjne zamieszczanie w kartach charakterystyki informacji o substancjach zaburzających działanie układu hormonalnego, a także wywoływanych przez nie niepożądanych skutkach dla zdrowia ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komunikacji w łańcuchu dostaw.

• W rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/878 pojawiają się nowe wytyczne dotyczące ogólnych stężeń granicznych i obligują one do podania w sekcji 3:
- substancji powodujących zagrożenie po aspiracji w stężeniu ≥ 1%, dotychczas to stężenie graniczne wynosiło ≥ 10%;
- substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w stężeniu ≥ 0,1%.

Ponadto rozporządzenie:
• modyfikuje obecnie obowiązujące właściwości fizykochemiczne i wprowadza możliwość uwzględnienia w sekcji 9 nowych, jeżeli ich wskazanie jest istotne dla bezpiecznego stosowania danej substancji lub mieszaniny. Pojawia się nowa właściwość dla ciał stałych, jak charakterystyka cząsteczek, natomiast w podsekcji 9.2, gdzie dotychczas często w wielu kartach była informacja „brak dodatkowych wyników badań”, w nowym formacie powinny pojawić się dane specyficzne dla konkretnych grup zagrożeń, wynikające z ich właściwości fizykochemicznych, m.in. dla materiałów wybuchowych, gazów łatwopalnych, substancji utleniających czy powodujących korozję metali;

• wyodrębnia nową podsekcję 11.2, dotyczącą innych informacji o zagrożeniach i 12.6 mówiącą o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego;

• zmienia brzmienie poszczególnych podsekcji w sekcji 14. W podsekcji 14.7 podane zostaną dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Uwzględniają one potrzeby pracowników transportujących towary niebezpieczne w żegludze morskiej lub śródlądowej, objętych przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

1 stycznia 2021 r. to nie tylko data wprowadzenia nowego formatu kart charakterystyki, ale także obowiązywania nowego systemu zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych zgodnie z załącznikiem VIII rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP), czyli numeru UFI. Będzie on musiał pojawić się w sekcji 1.1 kart charakterystyki tych produktów, które są sprzedawane luzem, transportowane w cysternach, rurociągach lub z innych uzasadnionych powodów nie mogą posiadać etykiety.

W związku z nadchodzącymi w przyszłym roku zmianami i datą 1 stycznia 2021 r., warto powoli rozpocząć z dostawcami rozmowy o aktualizacji dotychczasowych kart charakterystyki oraz o dostarczeniu ewentualnych nowych danych, dotychczas niewymaganych w karcie, na przykład o substancjach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Pamiętajmy o ustalonym okresie przejściowym, który pozwala na opracowanie jeszcze w obowiązującym formacie karty zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830, nieuwzględniającym zmian wynikających z nowego rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878. Sporządzone zgodnie ze „starym” formatem karty charakterystyki będzie można stosować zgodnie z okresem przejściowym do 31 grudnia 2022 r.

Czytany 1353 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 15 grudzień 2020 14:24