Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

środa, 17 marzec 2021 08:11

Umowa ADR 2021–2023 – co się zmieni w przepisach?

Napisane przez Joanna Puchalska-Gad; Aleksandra Gendek


Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Międzynarodowe przepisy regulujące transport drogowy towarów niebezpiecznych zmieniają się co dwa lata, zawsze w roku nieparzystym. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. funkcjonuje „Umowa ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych” w zmienionym wydaniu 2021–2023. Po raz pierwszy zmianie uległ sam tytuł Umowy – zostało z niego wykreślone wyrażenie „europejskiej”. Przyjęta zmiana jest wyrazem woli, by regulacje ADR znalazły zastosowanie we wszystkich krajach (z naciskiem na Chiny i kraje afrykańskie).

Przepisy ogólne
W rozdziale dotyczącym definicji dokonano kilku korekt. Zamieszczono nowe definicje: szybkość dawkowania i IAEA Przepisy dotyczące bezpiecznego transportu materiałów promieniotwórczych. Zmodyfikowano definicje temperatury samo przyspieszającego się rozkładu, wskaźnika transportowego oraz operatora kontenera-cysterny/ cysterny przenośnej. Usunięto definicję poziomu promieniowania.

Zakończył się okres przejściowy na stosowanie wzorów nalepek ostrzegawczych, spełniających wymagania obowiązujące przed 31 grudnia 2014 r. Również akumulatory i ogniwa litowe nadawane do przewozu muszą teraz spełniać wszystkie kryteria klasyfikacyjne, łącznie z udostępnianiem przez producentów i dystrybutorów końcowych wyników badań, przedstawionych w odpowiednim podsumowaniu. Nadal pozostaje w mocy przepis przejściowy mówiący o tym, że uczestnik przewozu, którego działalność obejmuje nadanie do przewozu towarów niebezpiecznych, powinien wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie, przy czym obowiązek ten może być przesunięty aż do 31.12.2022 r. Wprowadzono także kilka zmian w przepisach przejściowych odnoszących się do materiałów klasy 7 (materiały promieniotwórcze).

Nowością jest wskazanie kolejnego uczestnika przewozu – rozładowcy, który powinien przygotować raport dla właściwej władzy (w Polsce – Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego właściwego ze względu na miejsce zdarzenia), jeżeli podczas załadunku, przewozu lub rozładunku towarów niebezpiecznych będzie miał miejsce poważny wypadek lub awaria. W tabeli z Wykazem towarów niebezpiecznych dużego ryzyka dodano w klasie 1 podklasę 1.6 oraz nowy numer UN 3549 w klasie 6.2. (Tabela 1)

Zmiany w poszczególnych klasach
• Klasa 1 – W klasie 1 dodano nową definicję – ZAPALNIKI, ELEKTRONICZNE programowalne do prac strzałowych: numery UN 0511, UN 0512, UN 0513.

• Klasa 2 – W klasie 2, w wykazie pozycji zbiorczych w pozycji „Inne przedmioty zawierające gaz pod ciśnieniem”, kod klasyfikacyjny 6F, dodano numer UN 3358 URZĄDZENIA CHŁODNICZE zawierające gaz palny, nietrujący, skroplony. W pozycji „Gazy skroplone”, kod klasyfikacyjny 2F, zmieniono nazwę i opis UN 1010 na: BUTADIENY STABILIZOWANE lub BUTADIENY I WĘGLOWODORY, MIESZANINA STABILIZOWANA, zawierająca więcej niż 40% butadienów.

• Klasa 6.2 – W klasie 6.2, z tytułu klasy usunięto riketsje, a także zmieniono definicję odpadów medycznych lub klinicznych na: odpady pochodzące z weterynaryjnego leczenia zwierząt, leczenia ludzi lub z badań biologicznych. W wykazie pozycji zbiorczych, kod klasyfikacyjny I3, dodane zostały nowe pozycje:
– UN 3549 ODPAD MEDYCZNY, KATEGORIA A, ZAKAŹNY DLA LUDZI, stały
– UN 3549 ODPAD MEDYCZNY, KATEGORIA A, ZAKAŹNY tylko DLA ZWIERZĄT, stały.

• Klasa 7 Zmieniły się również niektóre zapisy w kryteriach klasyfikacyjnych obejmujących klasę 7. Wprowadzono zmiany w metodyce badań dotyczących mieszanin znitrowanej celulozy klasy 1 i klasy 4.1. (...)

Czytany 1557 razy Ostatnio zmieniany środa, 17 marzec 2021 08:32