Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

sobota, 27 maj 2017 08:49

Mikro, małe, a może średnie … – jak właściwie ocenić swoje przedsiębiorstwo?

Napisane przez Marta Wieczorek


Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Czasami mniej znaczy więcej – to popularne stwierdzenie świetnie oddaje strukturę przedsiębiorczości w Polsce. Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, w 2010 r. mikroprzedsiębiorcy stanowili ponad 96% aktywnych przedsiębiorców. Sektor MŚP rozwija się prężnie, a przedsiębiorcy zwykle nie mają większych trudności z określeniem swojej gospodarczej tożsamości… Warto jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółowych regulacji.

Nie jest tajemnicą, że sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zajmuje poczesne miejsce w polskiej gospodarce i nie tylko. Jego rolę dostrzega ustawodawca rodzimy i wspólnotowy, europejski, wypełniając treścią deklarację, zawartą w art. 103 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Działania państwa, służące wspieraniu rozwoju sektora MŚP, mogą polegać przede wszystkim na:

  • inicjowaniu zmian stanu prawnego, sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych, pochodzących z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych;
  • wspieraniu instytucji, umożliwiających finansowanie działalności gospodarczej na dogodnych warunkach w ramach realizowanych programów rządowych;
  • wyrównywaniu warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na obciążenia publicznoprawne;
  • ułatwianiu dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa;
  • wspieraniu instytucji i organizacji, działających na rzecz przedsiębiorców;
  • promowaniu współpracy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi.

Przejawy powyższej regulacji odnajdziemy choćby w możliwościach uzyskania pomocy, realizowanej przez: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego i inne instytucje krajowe, bogatym katalogu środków finansowych, dostępnych w ramach programów unijnych, ale również w sferze prawa podatkowego czy na gruncie przepisów, dotyczących promocji zatrudnienia.

Jak jednak pogodzić szereg udogodnień, dostępnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, z zasadą równości wobec prawa? Czy te działania nie naruszają praw „dużych” przedsiębiorców? W orzecznictwie sądów polskich i Trybunału Konstytucyjnego nie budzi obecnie wątpliwości stwierdzenie, że równe traktowanie powinno dotyczyć podmiotów podobnych czy znajdujących się w podobnej sytuacji. Zatem nie jest niezbędne ani wskazane porównywanie reguł funkcjonowania w obrocie gospodarczym przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i spółki kapitałowej, zatrudniającej setki pracowników. Łatwo również zauważyć, że niektóre przewidziane dla mikroprzedsiębiorców formy pomocy nie ułatwią życia dużym przedsiębiorcom i odwrotnie. Reguł promujących sektor MŚP nie należy się zatem obawiać, a raczej czerpać korzyści z instytucji i rozwiązań im dedykowanych – oczywiście tak długo, jak długo nasze przedsiębiorstwo mieści się w jednej z omawianych kategorii.

Jakie zatem warunki musi spełnić mikro-, mały i średni przedsiębiorca? Jakie cechy decydują o przyporządkowaniu do danej kategorii podmiotów gospodarczych? Pewne wskazówki daje już samo intuicyjne rozumienie powyższych określeń, warto jednak zwrócić uwagę na regulację prawną w tym zakresie.

Dwie podstawowe cechy, decydujące o przynależności do sektora MŚP, to wielkość zatrudnienia i wysokość rocznego obrotu lub (…)

 

Czytany 1072 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 czerwiec 2017 09:04