Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

środa, 11 kwiecień 2018 08:48

Nowe ograniczenie w załączniku XVII rozp. REACH

Napisane przez dr Tomasz Gendek


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/35 z 10 stycznia 2018 r., zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5).

Oba związki chemiczne należą do grupy syntetycznych polimerów krzemoorganicznych, a surowcem do ich pozyskania jest piasek. Strukturalnie są to rozbudowane polimery o dużych masach cząsteczkowych, stosowane między innymi jako składniki kosmetyków, gdzie są dobrze tolerowane przez ludzi i nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia. Niestety, nie są to substancje obojętne dla środowiska naturalnego.

W trakcie oceny Komitet ds. Oceny Ryzyka Agencji (RAC) przyjął opinię, w której stwierdził, że substancja D4 spełnia kryteria do zaklasyfikowania jej jako substancji trwałej, wykazującej zdolność do biokumulacji i toksycznej (PBT), a także substancji vPvB, natomiast substancja D5 spełnia kryteria identyfikacji substancji vPvB. Ponadto komitet RAC potwierdził, że niebezpieczne właściwości substancji D4 i D5 budzą szczególne obawy co do bezpieczeństwa środowiska w przypadku ich obecności w produktach kosmetycznych stosowanych lub usuwanych z wodą (kosmetykach spłukiwanych).

Zaproponowano więc odpowiednie ograniczenie, które zostało przyjęte w powyższym rozporządzeniu. Na jego mocy w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dodaje się nową pozycję:

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4) (CAS 556-67-2 / WE 209-136-7) oraz dekametylocyklopentasiloksan (D5) (CAS 541-02-6 / WE 208-764-9 1) nie mogą być wprowadzane do obrotu w produktach kosmetycznych spłukiwanych wodą w stężeniu równym lub większym niż 0,1% masy którejkolwiek z tych substancji.

Ograniczenie obowiązuje od 31 stycznia 2020 r., a wprowadzający do obrotu mają dwa lata na dostosowanie się do powyższych wymagań.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, „produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała, natomiast do celów niniejszego rozporządzenia jako „produkty kosmetyczne spłukiwane wodą” określa się wyżej zdefiniowane produkty kosmetyczne, które w normalnych warunkach użytkowania są spłukiwane wodą po zastosowaniu.
(…)

Czytany 1117 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 lipiec 2018 08:29