Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

środa, 11 kwiecień 2018 08:54

Rejestracja substancji 2018 r. – cz. 4

Napisane przez Anna Królak


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przed nami ostatnie kilkadziesiąt dni przed zakończeniem ostatniego okresu przejściowego rejestracji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH. W poprzednich numerach omówiliśmy wszystkie możliwe drogi rejestracji oraz wymagane dane i dokumenty. Dziś skupimy się na procedurze rejestracji substancji wprowadzonej, dla której dokonano rejestracji wstępnej lub opóźnionej rejestracji wstępnej.

Etapy procedury rejestracji substancji zgodnie z REACH
1. Przesłanie dokumentacji rejestracyjnej za pomocą systemu REACH IT.
2. Weryfikacja reguł biznesowych.
3. Weryfikacja kompletności technicznej.
4. Weryfikacja przekazania opłaty za rejestrację.
5. Decyzja w sprawie rejestracji.
6. Publikacja informacji zawartych w dokumentacji.

Dossier rejestracyjne, obowiązkowo składane zarówno przez rejestrującego indywidualnie, jak i rejestrującego w ramach wspólnego przedłożenia (w tym wypadku dossier musi złożyć zarówno wiodący rejestrujący, jak i każdy z pozostałych rejestrujących) należy przygotować w programie IUCLID 6. Jest on dostępny dla wszystkich przedsiębiorców bezpłatnie.

IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) to swego rodzaju aplikacja do zapisywania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych na temat swoistych i niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych. Program ten został dostosowany do potrzeb rejestracji zgodnie z REACH i jego obecna wersja IUCLID 6 jest obowiązkowym formatem dossier rejestracyjnego.

Po utworzeniu dokumentacji rejestracyjnej przedsiębiorcy przesyłają ją do Europejskiej Agencji Chemikaliów drogą elektroniczną za pomocą REACH IT, który jest nie tylko aplikacją do przesyłania zgłoszeń, ale systemem informatycznym, wspierającym przedsiębiorstwa, właściwe organy państw członkowskich i Europejską Agencję Chemikaliów przy przedkładaniu, przetwarzaniu danych i dokumentacji oraz zarządzaniu nimi. System REACH IT zapewnia bezpieczny sposób komunikacji między tymi trzema podmiotami, aby pomóc im skoordynować przetwarzanie oraz ocenę danych i dokumentacji. Aby móc skorzystać z tego systemu, każdy przedsiębiorca musi założyć konto, które będzie mu służyło do wszelkiego rodzaju zgłoszeń i komunikacji z Europejską Agencją Chemikaliów.

 

Weryfikacja tzw. reguł biznesowych

Po przedłożeniu dokumentacji rejestracyjnej pierwszym etapem jej weryfikacji jest ocena tzw. reguł biznesowych. Ma ona na celu sprawdzenie, czy dokumentacja jest sporządzona w odpowiednim formacie IUCLID, czy nie zawiera błędów formalnych oraz czy określone informacje administracyjne są zgodne z danym rodzajem przedłożenia. Weryfikacja ta trwa kilka minut i o jej zakończeniu rejestrujący jest informowany wiadomością przesłaną na konto REACH IT przez Agencję. Pomyślna weryfikacja reguł biznesowych oznacza, że dokumentacja została przyjęta do dalszej oceny, natomiast nie świadczy o zakończeniu procesu rejestracji. Następnie dokumentacji jest przypisywany numer przedłożenia (tzw. submission number), którego od tej pory należy używać w komunikacji z Europejską Agencją Chemikaliów w sprawie tego zgłoszenia.

W razie niepomyślnego przebiegu tego etapu dokumentację trzeba poprawić zgodnie ze wskazówkami przesłanymi przez ECHA i ponownie przedłożyć za pomocą systemu REACH IT.


Weryfikacja kompletności technicznej

Kolejnym krokiem jest tzw. weryfikacja kompletności technicznej. Na tym etapie sprawdza się dokumentację, aby upewnić się, czy zawiera wszystkie informacje wymagane przez rozporządzenie REACH dla danej substancji i określonego zakresu tonażowego. Jeżeli Europejska Agencja Chemikaliów stwierdzi braki niektórych informacji, konieczne jest ponowne przedłożenie kompletnej dokumentacji w określonym terminie.

Uwaga! Jeżeli dokumentacja nie przejdzie pomyślnie weryfikacji kompletności technicznej, dozwolona jest tylko jedna poprawka. Dwukrotne niepowodzenie na etapie weryfikacji technicznej oznacza konieczność przedłożenia dokumentacji rejestracyjnej raz jeszcze. W tej sytuacji już wniesiona opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

 

Weryfikacja przekazania opłaty za rejestrację

Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej wiąże się z wniesieniem opłaty za rejestrację zgodnie z rozporządzeniem Komisji 2015/864 z 4 czerwca 2015 r., zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Zgodnie z procedurą otrzymujemy dwa tygodnie, a następnie miesiąc na opłacenie faktury. Po uiszczeniu zapłaty przechodzimy do kolejnego (przedostatniego już) etapu rejestracji. Jeżeli kwota widniejąca na fakturze nie zostanie wpłacona w określonym terminie, dokumentacja zostanie odrzucona i konieczne będzie przedłożenie nowej dokumentacji.
(…)

Czytany 712 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 lipiec 2018 08:29