Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

czwartek, 07 czerwiec 2018 06:09

GHS na świecie – Szwajcaria

Napisane przez Anna Królak


Pobierz załącznik:
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Szwajcaria jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Wspólnoty Europejskiej, ale konsekwentnie (zgodnie z polityką neutralności, a nawet izolacjonizmu) odrzuca możliwość członkostwa w Unii Europejskiej oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Mimo wszystko, zgodnie z umowami z 1999 r., Szwajcaria zobowiązała się do minimalnego wprowadzania postanowień acquis communautaire (czyli tzw. dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej). Od 1960 r. jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a od 1963 r. członkiem Rady Europy.

Szwajcarię łączy z Unią Europejską ponad 120 sektorowych traktatów dwustronnych, zawierających praktycznie te same przepisy, co w przypadku prawodawstwa przyjętego przez państwa EOG w zakresie swobody przepływu osób, towarów, usług i kapitału, ale nie wprowadziła u siebie wymagań rozporządzenia REACH ani CLP. Nie oznacza to jednak, że Szwajcaria nie wprowadziła systemu GHS. Już od 2006 r. kraj ten systematycznie dążył do wdrożenia systemu w swoim prawodawstwie, przy założeniu, że wdrożony system powinien być kompatybilny z obowiązującym w Unii Europejskiej.

1 lutego 2009 r. wprowadzano w życie zmienione rozporządzenie w sprawie chemikaliów, mające na celu ułatwienie handlu chemikaliami, już oznakowanych zgodnie z GHS. Zgodnie z tym rozporządzeniem każdy szwajcarski producent / importer, wprowadzający produkty do użytku przemysłowego i zawodowego, ma prawo sklasyfikować i oznakować swoje produkty chemiczne zgodnie z obecnym systemem obowiązującym w Szwajcarii lub zgodnie z GHS, przy czym w przypadku wyboru opcji GHS obowiązkowo należy stosować GHS zgodny z europejskim rozporządzeniem CLP (rozporządzenie WE nr 1272/2008).

Kolejna zmiana rozporządzenia w sprawie chemikaliów (z 1 grudnia 2010 r.) umożliwiła producentom i importerom klasyfikowanie produktów konsumenckich i biobójczych zgodnie z rozporządzeniem CLP i jednocześnie zobowiązała wszystkich do przeklasyfikowania chemikaliów sklasyfikowanych i oznakowanych zgodnie z wcześniej obowiązującym szwajcarskim systemem na system GHS (substancje do 1 grudnia 2012 r., a mieszaniny do 1 czerwca 2015 r.).

Obecnie obowiązujący system klasyfikacji i oznakowania jest w stu procentach kompatybilny z obowiązującym w Unii Europejskiej, dlatego importując produkty ze Szwajcarii, możemy przyjąć, że klasyfikacja podana w otrzymanych kartach jest zgodna z naszym rozporządzeniem CLP.

Jeśli chodzi o oznakowanie, to także jest zgodne z unijnymi standardami. Wszystkie wymagane informacje na etykiecie obowiązkowo muszą być podane w przynajmniej dwóch z trzech języków obowiązujących w Szwajcarii, to znaczy: niemieckim, francuskim lub włoskim (wyjątkowo dla małych opakowań zastosować można jeden język). Na opakowaniach dodatkowo możemy znaleźć nieznane w Unii Europejskiej szczególne oznakowanie dla środowiska:

toksyczny pszczoly 1 2018

Toksyczny dla pszczół

niebezpieczny dla wod 1 2018

Niebezpieczny dla wód podziemnych

Karty charakterystyki obowiązujące w Szwajcarii muszą być zgodne z załącznikiem II do rozporządzenia REACH (1907/2006/WE). W przypadku substancji wprowadzanych w ilości co najmniej 10 ton/rok istnieje także obowiązek przygotowania scenariuszy narażenia (warto pamiętać, że samo rozporządzenie REACH, a więc obowiązek rejestracji, zezwoleń itp. nie funkcjonuje w Szwajcarii) i załączenia ich do kart. Karty muszą być dostarczane przynajmniej w dwóch z trzech języków obowiązujących w Szwajcarii.

Anna Królak
THETA Doradztwo Techniczne

Czytany 808 razy
Więcej w tej kategorii: « Roczna rozmowa oceniająca