Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

Definicje:

Wydawca - THETA Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź, KRS: 0000872353, NIP: 7272846660, REGON: 387650318

Prenumerata zwykła: kolejne numery kwartalnika dostarczane prenumeratorowi
w postaci wydania papierowego zgodnie z opłaconym przez niego zamówieniem.

Prenumerata elektroniczna: kolejne numery kwartalnika dostarczane prenumeratorowi w postaci plików elektronicznych zgodnie z opłaconym przez niego zamówieniem.

Umowa prenumeraty (prenumerata): złożone przez prenumeratora zamówienie realizacji prenumeraty zwykłej lub elektronicznej na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Prenumerator: osoba fizyczna lub prawna składająca zamówienie prenumeraty
na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Wydanie: wydruk i/lub elektroniczne opracowanie kolejnego numeru Kwartalnika.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów prenumeraty zwykłej
  i prenumeraty elektronicznej „Kwartalnika Chemicznego Prawo i Wiedza”
  (dalej: Kwartalnika) wydawanego przez THETA Consulting sp. z o.o. (zwanego dalej „Wydawcą”).
 3. Do kontaktów z klientami udostępniamy adres poczty elektronicznej redakcja@kwartalnikchemiczny.pl oraz nr tel. Działu zamówień: +48 42 253 01 07
 4. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI
 5. Prenumerator może dokonać zamówienia numeru/-ów Kwartalnika bezpośrednio poprzez stronę internetową wskazaną w punkcie powyżej, lub pocztą elektroniczną. albo kontaktując się telefonicznie z Działem zamówień.
 6. Prenumerator może dokonać zamówienia Kwartalnika w formie drukowanej (prenumerata zwykła) lub w formie wydania elektronicznego (prenumerata elektroniczna).
 7. Najkrótszym okresem, na który można złożyć zamówienie jest 1 wydanie kwartalnika, a zamówienia można rozpocząć od dowolnego numeru.
 8. W przypadku zamówień numerów archiwalnych prosimy o kontakt z Działem zamówień.
 9. Płatność za zamówione egzemplarze odbywa się za poprzez dokonanie przelewu na numer konta wskazany w formularzu zamówienia.
 10. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 11. Cena pisma przez okres trwania prenumeraty nie zmienia się.
 12. Elektroniczne faktury VAT wystawiamy w ciągu 7 dni od zarejestrowania wpłaty i wysyłamy na wskazany adres e-mail.
 13. Jeśli prenumerator nie akceptuje elektronicznej formy faktury, zostanie mu wystawiona faktura w formie tradycyjnej.
 14. Wydawnictwo przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres
  e-mail wskazany w formularzu zamówienia prenumeraty po zaksięgowaniu odpowiedniej wpłaty za zamówione numery kwartalnika.
 • DOSTAWA
 1. Prenumerator nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wysyłkę prenumeraty Kwartalnika Chemicznego Prawo i Wiedza na terenie Polski.
 2. W przypadku zamówienia prenumeraty zwykłej, każdy z zamówionych numerów kwartalnika dostarczony będzie listem zwykłym na adres wskazany w zamówieniu.
 3. W przypadku zamówienia wydania elektronicznego, każdy z zamówionych numerów Kwartalnika dostarczany będzie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu w formie zamkniętego pliku PDF obejmującego 1 numer kwartalnika.
 4. Prenumerata dostarczana będzie w całym okresie jej trwania na adres wskazany w formularzu zamówienia prenumeraty. W przypadku zmiany adresu dostarczania prenumeraty (fizycznej lub elektronicznej) na który ma być dostarczony kolejny numer Kwartalnika, w trakcie trwania prenumeraty, należy niezwłocznie skontaktować się z Działem zamówień.
 5. Prenumeratorzy zainteresowani wysyłką zagraniczną proszeni są o kontakt telefoniczny z Działem zamówień, gdzie będą mogli uzyskać niezbędne informacje oraz dokonać zamówienia.
 6. WCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIE UMOWY
 7. Prenumeratorowi przysługuje prawo do rezygnacji z prenumeraty, w dowolnym momencie jej trwania, bez podania przyczyn. Wydawca zwraca część wpłaty – proporcjonalnie do okresu korzystania z prenumeraty, liczonej nie później niż 14 dni od dnia przyjęcia rezygnacji. Rezygnacja wymaga przekazania na trwałym nośniku (e-mail, list) oraz podania danych niezbędnych do ustalenia, kto rozwiązuje którą umowę.
 8. W przypadku zaprzestania wydawania Kwartalnika Wydawcy przysługuje prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy o prenumeratę. W takim przypadku Wydawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować prenumeratora o rozwiązaniu umowy oraz zwrócić prenumeratorowi część wpłaty przypadającą za niezrealizowane numery prenumeraty (numery Kwartalnika, które nie zostały jeszcze wydane/wysłane).
 9. W przypadku braku wpłaty za zamówioną prenumeratę w terminie wyznaczonym
  na FV, umowę uznaje się za rozwiązaną i strony nie mają wobec siebie zobowiązań.
 10. REKLAMACJE
 11. Reklamacje należy składać pisemnie na adres biura Wydawcy tj. „Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza”, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź lub elektronicznie na adres redakcja@kwartalnikchemiczny.pl
 12. Reklamacja powinna zawierać: dane prenumeratora zgodne z zamówieniem prenumeraty w celu umożliwienia kontaktu ze składającym reklamację, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 13. Reklamacje dotyczące braku dostawy konkretnego numeru Kwartalnika należy zgłaszać nie wcześniej niż 14 dni po ukazaniu się tego numeru (data uwidoczniona na stronie kwartalnikchemiczny.pl).
 14. Prenumerator ma prawo dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając
  z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 15. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE
 16. Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@thetaconsulting.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

 1. Dane osobowe przetwarzane są w związku z podjętą współpracą w zakresie świadczonych przez THETA Consulting sp. z o.o. usług prenumeraty kwartalnika, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 • Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 tj. zgody wyrażonej w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód  w tym: zgody wyrażonej w celu przesyłania FV na wskazany w umowie prenumeraty adres poczty elektronicznej, w celu przesyłania informacji handlowych na wskazany w umowie prenumeraty lub odrębnym piśmie adres poczty elektronicznej jak i wysyłania treści marketingowych.
 • Art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 tj niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy prenumeraty lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 tj. niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego, a w szczególności: wystawiania i przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotu umowy, faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji, udostępniania danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora:
 1. kontaktowania się z osobami wskazanymi w umowie prenumeraty, jako osobami kontaktowymi w celu realizacji przedmiotu umowy.
 2. marketingu bezpośredniego usług własnych, oferowania rozszerzenia współpracy o kolejna usługi powiązane z kwartalnikiem
 3. wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami,
 4. kontaktowania się z Państwem w celach rachunkowych,
 5. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności.
 6. w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i wewnętrznego raportowania.

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
  i zlecenie THETA oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane będą udostępniane:
 2. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne
 3. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 4. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
 5. dostawcom oprogramowania.

Nie przekazujemy danych osobowych do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych

 1. W zależności od celu, czas przetwarzania danych jest następujący:
 2. w związku z zawarciem umowy prenumeraty i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 3. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dla określonego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu odwołania tej zgody,
 4. dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów,
 5. dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes.
 6. W zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Firmy stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu,

Prawa podmiotów danych

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i żądania sprostowania niepoprawnych danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych.
 2. W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem i w innych celach aniżeli zostały zebrane przysługuje Państwo prawo żądania usunięcia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w wersji elektronicznej można wycofać w ten sam sposób.
 5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres: ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel: 22 531 03 00

Informacja dodatkowe

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. Konsekwencją niepodania danych będzie odmową zawarcia umowy, a tym samym realizacji zamówienia kwartalnika.
 2. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody (adres email, marketing), podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktowania się z Państwem w celu realizacji usług wspierających realizację umowy głównej tj. informowania o zmianach prawnych w branży chemicznej lub wysyłania FV.
 3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
 2. Regulamin wchodzi w życie od 1.09.2018 r. i odnosi się do umów zawartych od tej daty.