Zakończenie dotychczasowej działalności w formie kwartalnej

Drodzy Czytelnicy,

z dniem 1 stycznia 2022 roku kończymy wydawanie Kwartalnika Chemicznego: Prawo i Wiedza w formie kwartalnej. Dotyczy to zarówno prenumeraty elektronicznej, jak i drukowanej. Niebawem dostępna będzie możliwość zakupu wydań archiwalnych w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Zespół redakcyjny
Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza

  1. Wydawcą „Kwartalnika Chemiczny Prawo i Wiedza” jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 7272846660; REGON: 387650318.
  2. Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu prenumeraty(dalej jako Prenumerata) kwartalnika „Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza” na okres jednego roku (4 kolejne wydania od momentu złożenia zamówienia.
  3. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia na warunkach w nim określonych. Zamówienia Prenumeraty można dokonać również poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie.
  4. Prawidłowo zamówiona i opłacona Prenumerata wysyłana jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie w formularzu zamówienia prenumeraty niewłaściwych lub niepełnych danych. Ponadto Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania operatorów pocztowych za pośrednictwem których wysyłana jest Prenumerata. Wydawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.
  6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
  7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia prenumeraty, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o przyczynach wstrzymania realizacji zamówienia.
  8. Reklamacje dotyczące prenumeraty z należy składać na adres Redakcji droga mailową lub listownie. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od wpływu reklamacji. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa powyżej pozostawia się bez rozpoznania.
  9. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Prenumeraty za wyjątkiem zamówionych i opłaconych egzemplarzy.
  10. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie internetowej lub, jeśli Redakcja tak postanowi, może wejść w życie w innym, z góry określonym termin

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2017 r.